Det formelle

Her kan du læse alle de formelle dokumenter for Samsø Efterskole.

Formelt

Samsø Efterskole er en skole til lands, til vands og i luften. Indenfor dette spektrum giver vi eleverne oplevelser, undervisning og ophold, så vi danner dem til et aktivt voksenliv.

Ligesom oplevelser er vigtige for et godt ophold og et indholdsrigt liv, er undervisningen mindst lige så vigtig. Vi har elever på mange forskellige faglige niveauer og vi mener det er vigtigt, at møde den enkelte på det niveau man er, uanset om man er 8. 9. eller 10. klasse. Vi underviser derfor på niveauer i stedet for klasser og med 7 niveauer er der plads til næsten alle. Vores mål er at vi gennemsnitligt hæver elevens karakterer med 1 point, fra de kommer til de rejser.

Demokratisk dannelse og samtale hører sammen. I et demokrati skal man lytte til andres argumenter og respekterer hinandens holdninger. Vi har samtalen i fokus i vores dagligdag og forholder os til både vores egen verden og verden omkring os.

I fagene samfundsfag, fortælletime og kontaktgruppemøde holder vi både fast i den grundtvigske tradition og danner eleverne, så de kan begå sig i et demokratisk samfund i dag.

Vi fører op til folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle prøveforberedende fag, derudover kan man tage relevante certifikater i forbindelse med vores valgfag, f.eks. dykkercertifikat, duelighedsbevis og jagttegn.

Vores mål er hele mennesker med en aktiv fritid og en fornuftig tilgang til kosten. Med andre ord glade aktive samfundsborgereborgere.

Samsø Efterskole er røgfri

Samsø Efterskole er røgfri, hvilket betyder at eleverne ikke må ryge mens de er på Samsø Efterskole, eller på vej til og fra Samsø Efterskole. Det gælder også E-cigaretter.

Opførsel

Opfør dig pænt

På Samsø Efterskole er vi mange der bor sammen, og vi forventer at du opfører dig ordentligt, så du ikke er til gene for andre. Dette indebærer bl.a. at man kommer til timer og måltider, passer sine pligter og er høflig i omgangstonen overfor andre.

Fraværspolitik

Pjæk er ikke acceptabelt

Ved 5 fraværstimer orienterer eleven sine forældre og forældrene mailer eller ringer til kontaktlæreren.

Ved 10 fraværstimer kontaktes hjemmet af kontaktlæreren.

Ved 15 fraværstimer holdes et møde med elev, kontaktgruppelærer og forældre om hvad der skal gøres videre frem for at stoppe fraværet. Kontaktlæreren kontakter hjemmet og aftaler tidspunkt med forældrene.

Ved 20 fraværstimer holdes et møde med elev, kontaktgruppelærer, ledelsesrepræsentant og forældre om hvorvidt et videre samarbejde er konstruktivt.

Euforiserende stoffer

Brug og opbevaring af hash og andre euforiserende stoffer medfører bortvisning fra Samsø Efterskole. De test skolen anvender, sporer ifølge producenten kun 1-2 døgn tilbage ved enkelt indtag og ved sporadisk brug 2-3 døgn.

En positiv test af den type Samsø Efterskole anvender betyder, at eleven enten har røget hash mens vedkommende var på skolen eller har så stort forbrug i weekenderne, at Samsø Efterskole ikke finder at det er foreneligt med, at være elev på Samsø Efterskole. En positiv test vil derfor medføre bortvisning fra Samsø Efterskole, uanset om eleven ikke har røget mens han/hun var på skolen, men som følge af det store forbrug eleven måtte have i weekenderne.

Alkohol

Indtag og opbevaring af alkohol mens Samsø Efterskole har ansvaret for eleven kan medføre bortvisning.

Reglerne om opførsel, rygning, euforiserende stoffer og alkohol gælder også, når eleven transporterer sig mellem Samsø Efterskole og hjemmet/forældrene.

Om natten

Om natten ligger man i egen seng. I hverdagene fra 22.30-06.30. I weekender kan sengetiderne variere alt efter hvilke aktiviteter, der er den pågældende weekend.

Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen på ordinær generalforsamling d. 28/4 2011, samt på ekstraordinær generalforsamling d. 12/5 2011.

Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet d. 10/8 2011

Vedtægterne er offentliggjort på Samsø Efterskoles hjemmeside d. 25/8 2011

Vedtægterne kan læses her

Institutionens formål er at drive efterskole efter de Grundtvig/Koldske traditioner, hvor eleverne lærer at skabe egne holdninger, tage stilling, udvise kreativitet, gå-påmod, befordre livsglæde og engagement. Samtidig stimuleres eleverne til ansvarsfølelse over for sig selv og fællesskabet på vej mod aktiv og glad deltagelse i et meningsfyldt liv og virke.

Skolen drives inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Formålsparagraffen tilgodeses gennem de af bestyrelsen vedtagne mål og midler.

Mål og midler

Gennem hele kurset er det skolens mål at skabe rammer, der giver tryghed, trivsel og glæde, og i det daglige virke, hjælpe til styrkelse af den enkeltes selvtillid. Opmuntre til medindflydelse og holdningsdannelse i forbindelse med dygtiggørelse, samt udnyttelse af den enkeltes evner, hvor boglig og praktisk undervisning vægtes med samme værd.

Skolen sætter konsekvens på den enkeltes handling i samspil med regler og normer inden for fællesskabets rammer.

Evalueringen af Samsø Efterskoles samlede undervisning har til formål at vurdere hvorvidt udbyttet af undervisningen er i overensstemmelse med skolens mål, samt en evaluering af hvorvidt undervisningen står mål med folkeskolens mål, som de er beskrevet i fælles mål.

Evalueringen af Samsø Efterskoles samlede undervisning foregår i flere fora:

  • Lærermøder, der evaluerer tværfaglige/sociale aktiviteter på skolen
  • Kontaktgruppemøder, hvor elevernes oplevelse af undervisning/aktiviteter inddrages
  • Udarbejdelse, evaluering og justering af indholdsplaner for de enkelte fag/aktiviteter
  • Fagteammøder, hvor konkret undervisning planlægges og evalueres på fagniveau
  • Pædagogiske dage, hvor skolens overordnede mål/visioner debatteres
  • Forældresamtaler
  • Spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne

Evaluering af 2018/19

Undervisningsmiljøevaluering

 

Eleverne på Samsø Efterskole har 2018/19 udfyldt spørgeskema, som skal belyse undervisningsmiljøet på Samsø Efterskole. Spørgeskemaerne har været udfyldt, så eleven havde 5 muligheder for at graduere deres enighed i de udsagn der var formuleret i spørgeskemaet.

I denne rapport vil vi dele evalueringen op i de fysiske rammer, det psykiske miljø og den gennemførte undervisning.

Fysiske rammer

Det generelle resultat af undersøgelsen viser er meget positivt billede af de fysiske rammer. 98% af eleverne er positive overfor belysningen i klasselokalerne, 90% er positive overfor temperaturen og 76% positive overfor møbleringen. Kun 8% er utilfredse med undervisningslokalerne.
I forhold til skolens udsmykning og rengøring, så er 94% positive overfor udsmykningen og 34% er enige eller meget enige i at der er rent på skolen. 22% synes der er beskidt på skolen, men de resterende 44% har svaret hverken eller til spørgsmålet om rengøring.
Skolens udeområder er der 70% der er tilfredse eller meget tilfredse med.

Psykiske miljø

Der er en markant andel af eleverne der giver udtryk for at de føler sig accepteret som de er. 78% er meget enige eller enige i det udsagn, mens kun 2% er meget uenig i det.

På spørgsmålet om mobning, giver 4% udtryk for at de føler sig mobbet jævnligt, mens 96% svarer at de sjældent til aldrig føler sig mobbet. Omvendt giver 94% udtryk for at de sjældent eller aldrig mobber.

Følelsen af ensomhed er der 10% hvor de meget tit eller tit føler sig ensomme.

6% føler sig sjældent eller aldrig trygge på Samsø Efterskole, mens de resterende føler sig trygge.

94% af eleverne føler at de kan klare de ting de sætter sig for og 92% siger at det lykkes for dem at lære det de gerne vil. 86% giver udtryk for at de kan koncentrere sig i timerne.

Undervisning

I forhold til larm i timerne, så giver 44% udtryk for at de engang i mellem bliver forstyrret af larm og 26% at det er tit eller meget tit de bliver det. Til gengæld er det let at høre hvad lærerne siger i klassen, da det her kun er 14% der giver udtryk for at de sjældent eller aldrig kan høre lærerne.

26% af eleverne siger at de sjældent eller aldrig finder undervisningen spændende. Og 26% giver også udtryk for at de ikke selv kan gøre noget for at gøre den spændende. Men kun 6% er uenige eller meget uenige i at lærerne er gode til at fralære sig kundskaber. Ligeledes er 76% enige eller meget enige i at lærerne er gode til at støtte og hjælpe når der er brug for det.

50% af eleverne føler at de gør fremskridt i skolen, mens 40% svarer hverken eller. De sidste 10% er uenige eller meget uenige i at de gør faglige fremskridt.

I forhold til om lærerne møder præcist til undervisningen, svarer 68% at de er meget enige eller enige i udsagnet, mens 20% er uenige eller meget uenige.

 

Konklusion

Rengøringen på skolen bør være et fokusområde fremadrettet, da hver 5. elev giver udtryk for at der er beskidt på skolen.

Mobning er på ingen måde et signifikant problem, men det kan stadig gøres bedre, i det at målet for netop mobning bør sættes ved at ingen føler sig mobbet på Samsø Efterskole.

Ensomhed i en digitaliseres verden med sociale medier bør også fremover være et fokusområde, da det desværre bliver mere og mere udbredt. Og her kan efterskoleformen noget særligt og det skal vi bruge til at tilbyde eleverne det særlige efterskolefællesskab, som inkluderer og giver følelsen af tilhørsforhold.

På nedenstående link kan du se karaktergennemsnittet på Samsø Efterskole.

Karaktergennemsnit

Vi har gode erfaringer med inklusion, både af fagligt svage elever samt elever med ADHD, ADD og ASF

Faglige vanskeligheder: Samsø Efterskole har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik. I de niveauopdelte hold er der både elever i  8., 9. og 10. klasse. En elev kommer til skolen med en viden og denne viden bygges der videre på. Vi tilbyder ikke specialundervisning, vores tilbud til fagligt svage elever er to-lærerordning i dansk, engelsk  og matematik. På den måde kan der laves holddeling, støtteordning og andre pædagogiske tiltag til at støtte den enkelte elev.

Elever med særlige behov får støtte af deres kontaktlærer.

Hvis din søn/datter har særlige behov opfordrer vi altid til, at I kontakter os, så vi kan snakke om vi opfylder hans/hendes behov i et godt efterskoleliv.

Hvis du vil læse om vores oplysningspligt, klik her.

Hvis du vil læse om vores databeskyttelsespolitik, klik her.

Skriv til os...

    Denne side er beskyttet af Google reCAPTCHA, Privat Politik og gældende Terms of Service.