1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Det formelle

Her kan du læse alle de formelle dokumenter for Samsø Efterskole

Samsø Efterskole er en skole til lands, til vands og i luften. Indenfor dette spektrum giver vi eleverne oplevelser, undervisning og ophold, så vi danner dem til et aktivt voksenliv.

Ligesom oplevelser er vigtige for et godt ophold og et indholdsrigt liv, er undervisningen mindst lige så vigtig. Vi har elever på mange forskellige faglige niveauer og vi mener det er vigtigt, at møde den enkelte på det niveau man er, uanset om man er 8. 9. eller 10. klasse. Vi underviser derfor på niveauer i stedet for klasser og med 7 niveauer er der plads til næsten alle. Vores mål er at vi gennemsnitligt hæver elevens karakterer med 1 point, fra de kommer til de rejser.

Demokratisk dannelse og samtale hører sammen. I et demokrati skal man lytte til andres argumenter og respekterer hinandens holdninger. Vi har samtalen i fokus i vores dagligdag og forholder os til både vores egen verden og verden omkring os.

I Samfundsfag, Demokratisk dannelse for 10.klasseselever og på kontaktgruppemøder holder vi både fast i den grundtvigske tradition og danner eleverne, så de kan begå sig i et demokratisk samfund i dag.

Vi fører op til folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle prøveforberedende fag, derudover kan man tage relevante certifikater i forbindelse med vores valgfag, f.eks. dykkercertifikat, duelighedsbevis og jagttegn.

Vores mål er hele mennesker med en aktiv fritid og en fornuftig tilgang til kosten. Med andre ord glade aktive samfundsborgere.

Ved 20 fraværstimer holdes et møde med elev, kontaktgruppelærer, ledelsesrepræsentant og forældre om hvorvidt et videre samarbejde er konstruktivt.

Euforiserende stoffer
Brug og opbevaring af hash og andre euforiserende stoffer medfører bortvisning fra samsø efterskole. De test skolen anvender, sporer ifølge producenten kun 1-2 døgn tilbage ved enkelt indtag og ved sporadisk brug 2-3 døgn.

En positiv test af den type samsø efterskole anvender betyder, at eleven enten har røget hash mens vedkommende var på skolen eller har så stort forbrug I weekenderne, at samsø efterskole ikke finder det foreneligt med, at være elev på samsø efterskole. En positiv test vil derfor medføre bortvisning fra samsø efterskole, uanset om eleven har røget mens han/hun var på skolen, men som følge af det store forbrug eleven måtte have I weekenderne.

Alkohol
Indtag og opbevaring af alkohol mens samsø efterskole har ansvaret for eleven medfører bortvisning.

Reglerne om opførsel, rygning, euforiserende stoffer og alkohol gælder også, når eleven transporterer sig mellem samsø efterskole og hjemmet/forældrene.

Om natten
Om natten ligger man I egen seng. I hverdagene fra 22.30-06.30. I weekender kan sengetiderne variere alt efter hvilke aktiviteter, der er den pågældende weekend.

Her kan du læse om, hvad et ophold på Samsø Efterskole koster.

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen på ordinær generalforsamling d. 28/4 2011, samt på ekstraordinær generalforsamling d. 12/5 2011.

Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet d. 10/8 2011.

Vedtægterne er offentliggjort på Samsø Efterskoles hjemmeside d. 25/8 2011.

Vedtægterne kan læses her

Institutionens formål er at drive efterskole efter de Grundtvig/Koldske traditioner, hvor eleverne lærer at skabe egne holdninger, tage stilling, udvise kreativitet, gå-påmod, befordre livsglæde og engagement. Samtidig stimuleres eleverne til ansvarsfølelse over for sig selv og fællesskabet på vej mod aktiv og glad deltagelse i et meningsfyldt liv og virke.

Skolen drives inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Formålsparagraffen tilgodeses gennem de af bestyrelsen vedtagne mål og midler.

Mål og midler
Gennem hele kurset er det skolens mål at skabe rammer, der giver tryghed, trivsel og glæde, og i det daglige virke, hjælpe til styrkelse af den enkeltes selvtillid. Opmuntre til medindflydelse og holdningsdannelse i forbindelse med dygtiggørelse, samt udnyttelse af den enkeltes evner, hvor boglig og praktisk undervisning vægtes med samme værd.

Skolen sætter konsekvens på den enkeltes handling i samspil med regler og normer inden for fællesskabets rammer.

Vi har gode erfaringer med inklusion, både af fagligt svage elever samt elever med ADHD, ADD og ASF

Faglige vanskeligheder: Samsø Efterskole har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik. I de niveauopdelte hold er der både elever i 8., 9. og 10. klasse. En elev kommer til skolen med en viden og denne viden bygges der videre på. Vi tilbyder ikke specialundervisning, vores tilbud til fagligt svage elever er to-lærerordning i dansk, engelsk og matematik. På den måde kan der laves holddeling, støtteordning og andre pædagogiske tiltag til at støtte den enkelte elev.

Elever med særlige behov får støtte af deres kontaktlærer.

Hvis din søn/datter har særlige behov opfordrer vi altid til, at I kontakter os, så vi kan snakke om vi opfylder hans/hendes behov i et godt efterskoleliv.

Hvis du vil læse om vores oplysningspligt, klik her.

Hvis du vil læse om vores databeskyttelsespolitik, klik her.

Årsplan for 2020/2021

Årsplan for 2021/2022

Årsplan for 2022/2023

Årsplan 2023/24: Undervejs
Årsplan 2024/25: Under udarbejdelse
Ældre årsplaner kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.

Læs her “Formular for beslutning om midlertidig forlængelse eller genoptagelse af nødundervisning“

Evalueringer

Evalueringen af Samsø Efterskoles samlede undervisning har til formål at vurdere hvorvidt udbyttet af undervisningen er i overensstemmelse med skolens mål, samt en evaluering af hvorvidt undervisningen står mål med folkeskolens mål, som de er beskrevet i fælles mål.

Evalueringen af Samsø Efterskoles samlede undervisning foregår i flere fora:

  • Lærermøder, der evaluerer tværfaglige/sociale aktiviteter på skolen
  • Kontaktgruppemøder, hvor elevernes oplevelse af undervisning/aktiviteter inddrages
  • Udarbejdelse, evaluering og justering af indholdsplaner for de enkelte fag/aktiviteter
  • Fagteammøder, hvor konkret undervisning planlægges og evalueres på fagniveau
  • Pædagogiske dage, hvor skolens overordnede mål/visioner debatteres
  • Forældresamtaler
  • Spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne

Evalueringer, handlingsplaner og statistikker findes på dette link


Evaluering af 2018/19

Undervisningsmiljøevaluering
Eleverne på Samsø Efterskole har 2018/19 udfyldt spørgeskema, som skal belyse undervisningsmiljøet på Samsø Efterskole. Spørgeskemaerne har været udfyldt, så eleven havde 5 muligheder for at graduere deres enighed i de udsagn der var formuleret i spørgeskemaet.

I denne rapport vil vi dele evalueringen op i de fysiske rammer, det psykiske miljø og den gennemførte undervisning.

Fysiske rammer
Det generelle resultat af undersøgelsen viser er meget positivt billede af de fysiske rammer. 98% af eleverne er positive overfor belysningen i klasselokalerne, 90% er positive overfor temperaturen og 76% positive overfor møbleringen. Kun 8% er utilfredse med undervisningslokalerne.
I forhold til skolens udsmykning og rengøring, så er 94% positive overfor udsmykningen og 34% er enige eller meget enige i at der er rent på skolen. 22% synes der er beskidt på skolen, men de resterende 44% har svaret hverken eller til spørgsmålet om rengøring.
Skolens udeområder er der 70% der er tilfredse eller meget tilfredse med.

Psykiske miljø
Der er en markant andel af eleverne der giver udtryk for at de føler sig accepteret som de er. 78% er meget enige eller enige i det udsagn, mens kun 2% er meget uenig i det.

På spørgsmålet om mobning, giver 4% udtryk for at de føler sig mobbet jævnligt, mens 96% svarer at de sjældent til aldrig føler sig mobbet. Omvendt giver 94% udtryk for at de sjældent eller aldrig mobber.

Følelsen af ensomhed er der 10% hvor de meget tit eller tit føler sig ensomme.

6% føler sig sjældent eller aldrig trygge på Samsø Efterskole, mens de resterende føler sig trygge.

94% af eleverne føler at de kan klare de ting de sætter sig for og 92% siger at det lykkes for dem at lære det de gerne vil. 86% giver udtryk for at de kan koncentrere sig i timerne.

Undervisning
I forhold til larm i timerne, så giver 44% udtryk for at de engang i mellem bliver forstyrret af larm og 26% at det er tit eller meget tit de bliver det. Til gengæld er det let at høre hvad lærerne siger i klassen, da det her kun er 14% der giver udtryk for at de sjældent eller aldrig kan høre lærerne.

26% af eleverne siger at de sjældent eller aldrig finder undervisningen spændende. Og 26% giver også udtryk for at de ikke selv kan gøre noget for at gøre den spændende. Men kun 6% er uenige eller meget uenige i at lærerne er gode til at fralære sig kundskaber. Ligeledes er 76% enige eller meget enige i at lærerne er gode til at støtte og hjælpe når der er brug for det.

50% af eleverne føler at de gør fremskridt i skolen, mens 40% svarer hverken eller. De sidste 10% er uenige eller meget uenige i at de gør faglige fremskridt.

I forhold til om lærerne møder præcist til undervisningen, svarer 68% at de er meget enige eller enige i udsagnet, mens 20% er uenige eller meget uenige.

Konklusion
Rengøringen på skolen bør være et fokusområde fremadrettet, da hver 5. elev giver udtryk for at der er beskidt på skolen.

Mobning er på ingen måde et signifikant problem, men det kan stadig gøres bedre, i det at målet for netop mobning bør sættes ved at ingen føler sig mobbet på Samsø Efterskole.

Ensomhed i en digitaliseres verden med sociale medier bør også fremover være et fokusområde, da det desværre bliver mere og mere udbredt. Og her kan efterskoleformen noget særligt og det skal vi bruge til at tilbyde eleverne det særlige efterskolefællesskab, som inkluderer og giver følelsen af tilhørsforhold.

Læs vores interne evaluering.

Selvevaluering 2022 (Åbner i ny fane)

På nedenstående links kan du se karaktergennemsnittet på Samsø Efterskole.

Se gennemsnitskaraktere for afgangseksamen (Åbner i ny fane)
Se karakterfordeling for afgangseksamen (Åbner i ny fane)

Få et overblik over centrale tal om Samsø Efterskole.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse (Åbner i ny fane)

Find det hurtigt

Vi glæder os til at møde dig!

Kom og besøg os

Vil du have masser af fællesskab og oplevelser til lands, til vands og i luften? Kom og besøg os og find ud af, om Samsø er efterskolen for dig.