1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Obligatoriske fag

På Samsø Efterskole har vi en række obligatoriske fag, som sammen med valgfagene bliver en del af dit efterskoleår.

På Samsø Efterskole går vi op i undervisningskvalitet, og med niveaudelt undervisning på syv hold er du sikret faglige udfordringer, der matcher dine evner i alle boglige fag. Det giver dig bedre karakterer og et bedre udgangspunkt for din fremtidige uddannelse – og for dit liv!

Eleverne på efterskolen går til folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

Udover de obligatoriske fag, som du kan læse mere om herunder, tilbyder vi et stort og bredt udvalg af spændende valgfag.

– Med afgangsprøve efter 9. og 10. klasse

Formålet med undervisningen i Dansk er at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre, for derigennem at opnå en personlig udvikling og kulturel identitet, der bygger på etisk og historisk forståelse og derigennem udvikle en åben og analytisk indstilling til egen tids og andre perioders udtryksformer.

Der arbejdes med grundlæggende sproglære, retskrivning og litteraturforståelse.

– Med afgangsprøve efter 9. og 10. klasse

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

– Med afgangsprøve efter 9. klasse.

Faget Samkult er en sammenlæsning af fagene samfundsfag, historie og religion.

Formålet er at styrke elevernes demokratiske dannelse og danne grundlaget for at de fremover kan blive aktive samfundsborgere, der har en holdning baseret på viden og kritisk stillingtagen.

Undervisningen skal medvirke til, at eleven udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsninger af fælles opgaver og hverve viden om samfundet og dets historiske og religiøse forudsætninger.
Det er kun elever på 8. og 9. årgang der skal have Samkult.

– Med afgangsprøve efter 9. og 10. klasse

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold, hvori indgår analyse og argumentation i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

– Med afgangsprøve efter 9. klasse (frivilligt for 10. klasse)

Formålet med undervisningen i Polylab (fysik og naturfag) er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske, kemiske, biologiske og geografiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

Undervisningen skal endvidere give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.

Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af kulturer og verdensbilleder.

– Med afgangsprøve efter 9. klasse (frivilligt for 10. klasse)

Det tilsigtes, at undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed og tilegnelse om tysk sprogbrug.

Eleverne vil få indsigt i kultur og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke den internationale forståelse også i forhold til egen kultur.

Fælles retningslinier
Formålet med Projektopgaven og Obligatorisk Selvvalgt Opgave er at styrke projektopgaveformen og give den enkelte elev mulighed for fordybelse i tværgående problemstillinger.

Det endelige produkt skal som et minimum foreligge i en skriftlig opgave, der fremlægges. Udover opgaven kan man efter eget ønske supplere med andre præsentationsformer. Der vil løbende være mulighed for vejledning med den lærer, der er tilknyttet.

Projektopgaven og den obligatoriske selvvalgt opgave bedømmes ved en skriftlig udtalelse. Denne vedlægges prøvebeviset. I den skriftlige udtalelse bliver der lagt vægt på arbejdsproces, produkt, fagligt indhold, fremlæggelse, informationssøgning og prioritering af fagligt stof blive vurderet. Den samlede vurdering vil endvidere blive udtrykt gennem én samlet karakter, hvis dette ønskes.

Retningslinier for Projektopgaven i 9.klasse
Der er mulighed for at arbejde selvstændigt såvel som gruppeorienteret. Overskriften for Projektopgaven er givet på forhånd, og det er så den enkelte elevs opgave at formulere delemner og problemstillinger, der ønskes belyst.

Retningslinier for Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10.klasse
Det er et krav, at alle 10.klasses elever skal aflevere og få godkendt en selvstændig Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Opgaven skal munde ud i et selvstændigt produkt. I arbejdsforløbet er det dog tilladt at samarbejde med andre opgaveskrivere, som skriver indenfor samme emneområde. Opgaven skal tage sit udspring i den enkelte elevs uddannelsesplan.

Find det hurtigt

Vi glæder os til at møde dig!

Kom og besøg os

Vil du have masser af fællesskab og oplevelser til lands, til vands og i luften? Kom og besøg os og find ud af, om Samsø er efterskolen for dig.